Google, YouTube, Google translateUn’oscu­ra tris­tez­za è in fon­do a tutte le felic­ità umane, come alla foce di tut­ti i fiu­mi è l’ac­qua ama­ra.

— Gabriele D’An­nun­zio


image_print


Un’oscura tristezza è in fondo a tutte le felicità umane…


felicità foce tristezza

YOUTUBE