Google, YouTube, Google translateHätt Allah mich bes­timmt zum Wurm,
So hätt’ er mich als Wurm geschaf­fen.

— Goethe, West-östlich­er Divan


image_print


Hätt Allah mich bestimmt zum Wurm…


bestimmt geschaffen Wurm

YOUTUBE