1

Aeschylus, Sophocles, and Euripides…

Aeschylus, Sophocles and Euripides, are the 3 most acclaimed Greek tragedians.

Aeschylus, author of the Oresteia (trilogy).
Sophocles, author of Antigone, Oedipus Rex, Oedipus at Colonus.
Euripides, author of Hippolytus, Medea, Orestes.